50g sứ lọc lỗ miễn phí

Người chơi có thể thả 1 vài viên sứ lọc lỗ để làm tổ cho vi sinh ở giúp trang trí thêm bể và làm môi trường nước tốt hơn.